Články, krst

Krstný obrad – ako prebieha……….

krst

Chystáte sa krstiť svojho drobčeka a neviete čo Vás čaká……….

 Pokúsime sa v tomto krátkom príspevku popísať priebeh samotného krstu. Popisovať budeme priebeh rímskokatolíckeho obradu.

V iných cirkevných spoločenstvách krst prebieha síce inak, ale všade je základným znakom ponorenie do vody.

Sviatosť krstu sa môže vysluhovať počas sv. omše, alebo mimo nej. Ak prebieha krst počas omše, môže mamička v prípade potreby zájsť  do sakristie dieťa prebaliť či nakojiť. V mnohých farnostiach je zvykom, že rodičia sú počas omše v sakristii a pred oltár predstúpia až počas samotného krstu.

PRÍHOVOR

Kňaz: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami

Všetci: I s duchom Tvojim 

Na úvod kňaz všetkých privíta  a potom sa opýta rodičov. 

Kňaz: Aké meno dávate svojmu dieťaťu?

Rodičia: Meno

Kňaz:  Čo si žiadate od Božej cirkvi pre …meno dieťaťa

Rodičia: Krst

Potom kňaz osloví rodičov takto (alebo podobne):

Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti?

Rodičia: Áno 

Kňaz sa obráti ku krstným rodičom a pýta sa ich takto (alebo podobne) :

A vy, krstní rodičia máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať?

Krstní rodičia: Áno 

Kňaz potom pokračuje:

Meno dieťaťa (milé dieťa), svätá matka Cirkev Ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačujem znakom kríža.

A bez slova poznačí dieťa znakom kríža na čele. Potom vyzve rodičov, prípadne aj krstných rodičov, aby aj oni poznačili dieťa znakom kríža. Rodičia a krstní rodičia mlčky poznačia dieťa znakom kríža ne čele. 

Nasleduje Bohoslužba slova a prosby. Zväčša sa číta úryvok, ako bol Ježiš pokrstený v Jordáne od Jána Krstiteľa. Potom kňaz povzbudí v krátkom príhovore prítomných k nasledovaniu Krista a k vedeniu dieťaťa ku Kristovi. 

EXORCIZMUS A PREDKRSTOVÉ POMAZANIE

Nasleduje exorcizmus, čo je modlitba, v ktorej sa kňaz obracia na Boha s prosbou o oslobodenie dieťaťa od dedičného hriechu a ochranu pred pokúšaním Diabla. 

Po modlitbe kňaz vystrie ruky nad dieťaťom a vraví:

Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho spasiteľa. Na znak toho ťa pomažeme olejom spásy v Kristovi našom pánovi, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

Všetci: Amen

Potom kňaz pomaže dieťa na prsiach olejom katechumenov na znak boja proti zlu.

SVATENIE VODY

Nasleduje svätenie vody. Pri krstiteľnici kňaz krátko pripomenie prítomným obdivuhodný úmysel Pána Boha, ktorý chce vodou posvätiť dušu i telo človeka. 

Kňaz sa obráti ku krstnému prameňu a vraví:

Kňaz: Dobrotivý Bože, Ty nám v krstnom prameni dávaš nový život, život Božích detí.

Všetci: Velebíme ťa Bože

Kňaz: Ty vo svojom synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom svätým.

Všetci: Velebíme ťa Bože

Kňaz: Ty vlievaš do naších sŕdc Ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj

Všetci: Velebíme ťa Bože

Kňaz: Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radostne hlásali Kristovo evanjelim

Všetci : Velebíme ťa Bože

Kňaz: Požehnaj Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme služobníka/služobnicu (meno). Veď si  ho/ju vo viere povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mal(a) život večný. Skrze Krista nášho pána

Všetci: Amen

Vo veľkonočnej dobe, ak má kňaz krstnú vodu posvätenú pri Veľkonočnej vigílii, vynecháva sa formula posvätenia vody (Požehnaj, Bože, túto vodu…) a namiesto nej sa povie nasledujúca modlitba. Predchádzajúca časť sa však vždy hovorí, aby nechýbal prvok vďaky a prosby :

Bože, daj, aby sa z tejto posvätenej vody duchovne znovuzrodil (a) tvoj služobník M. (tvoja služobnica M.). Veď‘ si ho (ju) vo viere Cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mal (a) život večný. Skrze Krista, nášho Pána.

Všetci: Amen
  
(Sú aj iné formuly posvätenia vody) 

 ZRIEKNUTIE SA ZLÉHO DUCHA A VYZNANIE VIERY

Kňaz sa prihovorí rodičom a krstným rodičom týmito slovami:

Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovuzrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje boží život v človekovi.
Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení. Zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v neho verí Cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst.

Kňaz sa opýta: 

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha        Rodičia a krstní rodičia:  Zriekam
Kňaz: Aj všetkých jeho skutkov?     Rodičia a krstní rodičia:  Zriekam
Kňaz: Aj všetkých jeho pokušení?   Rodičia a krstní rodičia:  Zriekam 

Potom kňaz vyžiada rodičov a krstných rodičov trojité vyznanie viery:

Kňaz: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Rodičia i krstní rodičia: Verím

Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Rodičia a krstní rodičia: Verím

Kňaz: Veríte v ducha Svätého, vo svätú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov , vo vzkriesenie tela a život večný?

Rodičia a krstní rodičia: Verím

Všetci zhromaždení spolu s kňazom vyslovia svoj súhlas s týmto vyznaním viery:

Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.


Všetci: Amen.

 KRST

Kňaz vyzve rodinu, aby pristúpila ku krstiteľnici. Pýta sa rodičov a krstných rodičov:

My všetci sme teraz s vami vyznali vieru Cirkvi. Chcete teda, aby M. bol (a) pokrstený (á) v tejto viere?

Rodičia a krstní rodičia: Chceme.

Kňaz hneď krstí dieťa a hovorí:

Meno dieťatka… ja ťa krstím v mene Otca  (poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody prvý raz)

i Syna   (poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody druhý raz)

i Ducha Svätého  (poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody tretí raz)

Keď sa krst udeľuje liatím vody, dieťa má držať matka alebo otec. Kde je však zvykom, že dieťa drží krstná matka alebo krstný otec, môže sa tento zvyk ponechať. Oni zodvihnú aj dieťa z krstného prameňa, ak sa udeľuje krst ponorením.

POMAZANIE PO KRSTE

Kňaz hovorí: Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovuzrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krizmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal večný život.

Všetci : Amen

Tu kňaz mlčky pomaže dieťa krizmou na temene hlavy

ODOVZDANIE RÚCHA

Kňaz položí na dieťa biele rúcho. Iná farba sa nepripúšťa. Odporúča sa, aby si každá rodina zabezpečila krstnú košieľku.

Kňaz: Meno..stal(a) si sa novým stvorením a obliekol (obliekla) si sa v Krista. Toto biele rúcho nech Ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol (priniesla) nepoškvrnené do života večného

Všetci : Amen

ODOVZDANIE ZAŽATEJ SVIECE

Kňaz vezme do rúk veľkonočnú sviecu  PAŠKÁL a povie:

Prijmite svetlo Kristovo

Otec alebo krstný otec zažne sviečku dieťaťa od veľkonočnej sviece.

Potom kňaz povie: Milí rodičia a krstná matka (krstný otec, krstní rodičia), vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď‘ príde v nebeskej sláve.

ZÁVEREČNÉ OBRADY

Modlitba pána. Spolu s kňazom sa všetci sa modlia v mene dieťaťa a za dieťa modlitbu „Otče náš“.

Potom kňaz povie: Milí rodičia teraz obetujte svoje dieťa nebeskému otcovi

Rodičia obaja chytia dieťa a hovoria (kňaz zvyčajne predrieka)

Bože žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.

POŽEHNANIE A PREPUSTENIE

Kňaz najprv žehná matku, ktorá drží v náručí svoje dieťa :

Nech žehná matku tohto dieťaťa Pán Boh všemohúci, ktorý vo svojom Synovi, narodenom z Márie panny dáva kresťanským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mat život večný. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom neprestajne vzdávala vďaky v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Všetci: Amen.

Kňaz žehná otca, ktorý vezme do náručia svoje dieťa:

Nech žehná otca tohto dieťaťa pán Boh všemohúci, darca života pozemského, a nebeského a nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Všetci: Amen.

Kňaz žehná aj ostatných prítomných:

Nech žehná tu prítomných veriacich Pán Boh všemohúci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého znovuzrodil pre život večný; nech im dá milosť, aby boli vždy a všade

živými členmi jeho ľudu a nech im uštedri svoj pokoj v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Všetci: Amen.

Kňaz: Nech vás žehná všemohúci Boh, otec i Syn i Duch Svätý.  

Všetci: Amen.

Kňaz: Iďte v mene Božom.      

Všetci: Amen.

Na krst nezabudnite doniesť krstnú košieľku, krstnú sviečku a samozrejme dieťa 🙂

Niekde je  zvykom na krstnú košieľku nechať vyšiť meno krsteného dieťaťa, dátum krstu, prípadne aj dátum narodenia.

Krstná košieľka sa dieťaťu neoblieka iba prikladá.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *